Tsutomu Nakai Trio

Tsutomu Nakai Trio
25th June 2013
Garage
99 7Ave S, NewYork, NY
(212)645-0600

Tsutomu Nakai Trio
bass and drums : TBA

10:30pm to 1:30am