Yuichi Hirakawa Trio

15th Sep 2015
Yuichi Hirakawa Trio
57 Grove Street NewYork , NewYork
7:00pm to 9:30pm

Yuichi Hirakawa : drums
Tsutomu Nakai : guitar
Bass : TBA